DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ, ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI – KONIN, LESZNO

W zakresie związanym z odszkodowaniami zajmuję się w szczególności dochodzeniem zadośćuczynienia za krzywdę powstałą na skutek doznanych urazów lub za krzywdę po stracie osoby bliskiej, dochodzeniem odszkodowania za uszkodzony pojazd, odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego czy też kosztów holowania auta. Ponadto Kancelaria Radcy Prawnego dochodzi roszczenia za odszkodowania z tytułu utraconego dochodu, zwrotu kosztów dojazdu do zakładów opieki medycznej, kosztów związanych z leczeniem. Działalność prowadzę przede wszystkim na terenie Poznania i innych miast wielkopolski (Konin, Leszno), lecz w razie potrzeby świadczę usługi również na terenie innych województw.

Kancelaria oferuje świadczenie usług w sprawach powstałych na skutek:

  • wypadku albo kolizji samochodowej
  • wypadków w gospodarstwie rolnym
  • wypadków przy pracy
  • wypadków związanych z poślizgnięciami lub potknięciami
  • błędów medycznych i innych

Dla przykładu zaprezentuję jedno z moich osiągnięć w sprawie dotyczącej dochodzenia odszkodowania.
W jednej ze spraw reprezentowałem poszkodowaną, która doznała uszkodzenia ciała w wyniku wypadku komunikacyjnego. Zakład ubezpieczeń na etapie likwidacji szkody wypłacił poszkodowanej 48 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę. W 2014 roku został złożony pozew o dopłatę. W toku postępowania sądowego biegli sądowi stwierdzili u powódki trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 20 %. Wobec takiej opinii biegłych pojawiły się obawy, czy Sąd nie oddali powództwa. Mimo to działania Kancelarii oraz ocena przez Sąd całego zebranego w sprawie materiału dowodowego doprowadziła do wydania wyroku, na mocy którego Sąd zasądził od zakładu ubezpieczeń dodatkową kwotę odszkodowania w wysokości 40.000,00 zł. Apelację od wydanego orzeczenia złożył pozwany zakład ubezpieczeń.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił w całości apelację pozwanego, co oznaczało uprawomocnienie się wyroku Sądu I instancji. Zatem zakład ubezpieczeń zapłacił poszkodowanej łączną kwotę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wysokości 88.000,00 zł przy stwierdzonych 20 % trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanej. Sygn. akt: I ACa 998/16.
Zaprezentowana sprawa odszkodowania komunikacyjnego doskonale obrazuje, że decyzja zakładu ubezpieczeń nie zawsze oznacza brak możliwości podjęcia dalszych działań, dlatego przed rezygnacją z dochodzenia odszkodowania warto zasięgnąć porady prawnej.