Polityka prywatności

 

Zbiór niniejszych reguł i postanowień (zwanych dalej: „Polityką Prywatności”), przygotowana została do osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem przez te osoby ze strony WWW Administratora (o którym mowa w dalszej części Polityki Prywatności), działalnością gospodarczą Administratora oraz jego działalnością marketingową i promocyjną.

Ja, Tomasz Marczak, przetwarzam dane osobowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

1. Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja, Tomasz Marczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Marczak z siedzibą w Poznaniu,  (61-825) przy ul. Krysiewicza 5/12, NIP: 8522409270 („Administrator” lub „Kancelaria”).

 

2. Kontakt z Administratorem

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z Administratorem:

     a) kierując przesyłkę pocztową na adres Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Marczak z siedzibą w Poznaniu, (kod pocztowy: 61-825) przy ul. Krysiewicza 5/12

    lub;

    b) za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@kancelariamarczak.pl 

3. Podstawa i cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe, które przekazujesz Administratorowi przetwarzane są w następujących celach:

 1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub praw Administratora lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny);
 2. wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO
 4. umożliwienia Ci kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem strony internetowej i umieszczonych na niej formularzy kontaktowych, a także w przypadku kiedy przekażesz swoje dane kontaktowe w jakikolwiek inny sposób 
 5. realizacji marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Kancelarię
 6. w celu zapewniania sprawnego funkcjonowania strony internetowej Kancelarii oraz dostosowania jej działania do potrzeb Twoich i innych użytkowników (w tym celu strona internetowa korzysta z plików cookies) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 7. umożliwienia Ci zapisu na newslettery oferowane przez Kancelarię – jeśli takie będą oferowane, czy też zapisu na wydarzenia organizowane przez Administratora – o ile takie będą organizowane

Jeżeli dane osobowe nie są zbierane bezpośrednio od Ciebie, Kancelaria przetwarza je w zakresie: imienia, nazwiska, firmy (o ile dotyczy), adresu e-mail, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu. Podstawa oraz cele zbierania informacji mieści się powyżej. W takim przypadku Twoje dane najprawdopodobniej pochodzą od Twojego pracodawcy, zleceniodawcy lub podmiotu, którego interesy reprezentujesz wobec Administratora.

Uzasadnionym interesem Administratora jest: ustalenie oraz dochodzenie roszczeń lub praw Kancelarii lub ochrona przed tego typu roszczeniami, marketing usług świadczonych przez Kancelarię czy też przez podmiot zewnętrzny, dostarczanie usług i komunikacja z Klientem.

4. Twoje prawa w zakresie danych osobowych

W nawiązaniu do Twoich danych osobowych wiedz o tym, że przysługują Ci liczne prawa (w zakresie dozwolonym przez RODO). Poniżej znajduje się opis Twoich praw:

    I. Masz prawo skorzystać z dostępu do swoich danych w każdym czasie.

    II. Masz prawo żądania od Kancelarii sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto masz prawo żądania uzupełnienia tych danych, które są niekompletne.

    III. Masz prawo w dowolnym momencie do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody do przetwarzania Twoich danych. Warto podkreślić, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

    IV. Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 2. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 3. gdy zgoda na przetwarzanie została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 4. gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, zgodnie z punktem vi – poniżej, a nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania tych danych;
 5. w celu wywiązania się z obowiązku przewidzianego w europejskich regulacjach prawnych lub prawie polskim – gdy dane osobowe muszą być usunięte;
 6. gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu RODO.

Kancelaria nie będzie mogła jednak usunąć Twoich danych osobowych i nie uczyni tego w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne: (i)  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania zgodnie z europejskimi regulacjami prawnymi lub prawa polskiego, (iii) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji

 1. Przysługuje Ci prawo żądania od Kancelarii ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach gdy:
 1. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 2. kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych. Wtenczas ograniczenie obowiązuje przez okres pozwalający Kancelarii sprawdzenie ewentualnych nieprawidłowości;
 3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w punkcie e) poniżej. Wtenczas ograniczenie obowiązuje do momentu możliwego stwierdzenia, czyje prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne;
 4. Kancelaria już nie potrzebuje i nie wykorzystuje danych osobowych w celu przetwarzania, jednakże są one potrzebne Tobie, do dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami innych podmiotów;
 1. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku gdy Kancelaria przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie,  tj. przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Kancelarii przysługuje uprawnienie do nieuwzględnienia sprzeciwu. Warunkiem jest wykazanie istnienia prawnie uzasadnionych i ważnych podstaw do przetwarzania, które winny być nadrzędne wobec Twoich interesów, czy też praw, podstaw do dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami innych podmiotów.

vii. Masz prawo zwrócić się do Kancelarii o przekazanie swoich danych osobowych, które dostarczyłeś przed lub w trakcie współpracy z Kancelarią. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. 

Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Kancelarią albo listownie pocztą tradycyjną na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Marczak, ul. Krysiewicza 5/12, 61-825 Poznań lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@kancelariamarczak.pl

viii. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z uprawnienia do złożenia skargi można skorzystać kontaktując się bezpośrednio z organem nadzorczym.

6. Dobrowolność podania danych osobowych

Bezpośrednie podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne. W razie odmowy podania danych osobowych oraz w zależności od celu i rodzaju przetwarzania danych, istnieje zagrożenie nie zawarcia umowy z Administratorem. Może to także wpłynąć na zakres usług, które Kancelaria będzie upoważniona świadczyć na Twoją rzecz. Ponadto może to także uniemożliwić kontakt z Tobą lub przesyłanie Ci wiadomości marketingowych.

7. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Kancelaria dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe były przetwarzane  tak długo, jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane, a także w adekwatnym do tego zakresie, jeśli jest to konieczne, mając na względzie okres przedawnienia roszczeń oraz okres realizacji umowy, a także w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem.

8. Krąg podmiotów którym Kancelaria udostępnia Twoje dane osobowe

Możemy udostępniać, w zależności od sytuacji, Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

 1. jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 
 2. w koniecznym do tego zakresie także innym osobom trzecim, a w skrajnym przypadku również uprawnionym organom państwowym
 3. usługodawcom świadczącym usługi na rzecz Kancelarii lub w jej imieniu

9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Kancelaria nie przekazuje Twoich danych osobowych do odbiorców położonych w państwach trzecich.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Kancelaria nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

11. Zmiany i modyfikacje Polityki Prywatności

Istnieje możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności, zwłaszcza w przypadku zmiany właściwych przepisów prawa.

Kancelaria dopełni wszelkich starań, aby osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszymi regulacjami zostali powiadomieni o zmianach niniejszej Polityki prywatności.