Odszkodowanie medyczne

Padłeś ofiarą niekompetencji personelu medycznego? Doznałeś na skutek tego uszczerbku na zdrowiu? Kancelaria oferuje rzetelną pomoc wszystkim klientom, którzy chcą ubiegać się o odszkodowanie za popełnione błędy medyczne. Mecenas Tomasz Marczak posiada doświadczenie w tym zakresie. Jeśli zwrócisz się z prośbą o pomoc, Kancelaria gwarantuje skrupulatną analizę sprawy i zaproponowanie odpowiedniej taktyki postępowania.

Co to jest błąd medyczny?

W pierwszej kolejności należałoby określić czym jest błąd medyczny. Najprościej można go sformułować jako nieumyślne działanie, zaniechanie czy zaniedbanie lekarza lub innego personelu medycznego, które powoduje szkodę pacjenta. Może chodzić o błąd pod kątem diagnozy, terapii itd., a szkoda może być wywołana na życiu lub zdrowiu pacjenta.

Błędy medyczne występują w kilku postaciach: błąd diagnostyczny, błąd terapeutyczny (najczęściej jest następstwem diagnostycznego), błąd rokowania, błąd organizacyjny (np. brak dostępu do wymaganego sprzętu medycznego), a także błąd techniczny (zła realizacja zaleceń lekarskich przez pracowników placówki medycznej).

Do kogo kierować roszczenie o odszkodowanie medyczne

Nie zawsze jest oczywiste na kim spoczywa odpowiedzialność za błąd medyczny, zatem trzeba ustalić, kto jest winny zaistniałej sytuacji. Najczęściej ponosi ją sam lekarz. Niemal równie często odpowiedzialność leży po stronie personelu medycznego albo placówki. Zdarza się również, że odpowiedzialność ponoszą jednocześnie lekarz oraz instytucja, w której doszło do błędu. Istota tkwi w formie współpracy lekarza ze Szpitalem. Wszystko uzależnione jest od konkretnego przypadku. Jeśli obwiniana strona nie przyzna się do winy, wtedy orzeczenie o odszkodowaniu medycznym powinna wydać Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych lub Sąd.

Błędy medyczne – odszkodowanie

Jak więc uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski? Ustalenia wymaga, czy czynności specjalisty były zgodne z obecnie stosowanymi praktykami lekarskimi oraz czy działania pokrywały się z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli skutkiem nieprawidłowości było uszkodzenie ciała lub rozstrój organizmu, to poszkodowanemu przysługuje prawo do otrzymania odszkodowania medycznego. Na odszkodowanie medyczne składają się wszystkie poniesione w związku ze zdarzeniem koszty, czyli np. dodatkowego leczenia, zakupu opatrunków, medykamentów, sprzętu medycznego, rehabilitacji. Warto tutaj wspomnieć, że  poszkodowany powinien gromadzić dokumentację medyczną, ponieważ ta będzie potrzebna w postępowaniu sądowym.

Jeśli dojdzie do sytuacji, w której pacjent straci całkowicie lub częściowo możliwość wykonywania pracy, albo jeśli zwiększyły się jego potrzeby, to może ubiegać się o rentę.

Odszkodowanie medyczne może również polegać na dochodzeniu zadośćuczynienia za krzywdę.

W sytuacji, w której osoba poszkodowana w wyniku czynu niedozwolonego dozna ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu, to o zadośćuczynienie mogą się ubiegać także najbliżsi poszkodowanego (rodzice, małżonkowie, dzieci),. Ma to miejsce jeśli:

  • do wypadku doszło w wyniku winy osób trzecich,
  • poszkodowany ucierpiał dotkliwie w taki sposób, że stan jego zdrowia był/jest ciężki i pozostawia trwały uszczerbek na zdrowiu,
  • w wyniku wypadku pogorszy się życiowa sytuacja poszkodowanego (wywołanie traumatycznych przeżyć u bliskich, pogorszenie relacji z nimi)
  • w następstwie zdarzenia zaistnieje związek przyczynowo-skutkowy, jednoznacznie wskazujący na jego negatywny wpływ na życie i psychikę osób najbliższych.

Kontakt z kancelarią

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci umówienia spotkania, nasza kancelaria serdecznie zaprasza do kontaktu.