Zamówienia publiczne

  • sporządzanie i weryfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • doradztwo w zakresie treści składanych ofert
  • weryfikacja składanych ofert
  • reprezentacja w procesie odwoławczym, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą