Spory sądowe bez pomocy prawnika mogą nawet w najprostszej sprawie potoczyć się niezgodnie z oczekiwaniami i doprowadzić do niekorzystnego rozstrzygnięcia. Zaleca się, aby przed skierowaniem sprawy do Sądu lub po otrzymaniu pozwu skonsultować się z profesjonalistą. W sprawach sądowych pomogę wybrać najlepszą drogę: zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i w jego toku. Reprezentuję Klientów znajdujących się po stronie powodowej, jak i pozwanej.

Spory sądowe

Na tej płaszczyźnie działalności zajmuję się:

  • reprezentacją Klientów przed sądami powszechnymi (rejonowym, okręgowym, apelacyjnym), sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym na każdym etapie postępowania
  • sporządzaniem wszelkich pism procesowych – pozwów, wniosków, środków zaskarżenia (sprzeciwów, zarzutów, zażaleń, skarg, apelacji)
  • analizą dokumentów znajdujących się w aktach sprawy i przedstawieniem jak najbardziej korzystnego sposobu dalszego postępowania