Odszkodowania pracownicze

Kancelaria radcy prawnego Tomasza Marczaka oferuje szeroki zakres usług, w który wchodzą odszkodowania pracownicze. Osoby zatrudnione często nie wiedzą, że mogą ubiegać się u obecnego lub byłego pracodawcy o pieniądze. Podstawy do określenia warunków predysponujących do uzyskania odszkodowania są uregulowane w Kodeksie Pracy.

Odszkodowania za wypadki w pracy

Jeżeli pracownik podczas wykonywania swych czynności zawodowych doznał uszczerbku na zdrowiu, to może ubiegać się u swojego pracodawcy o wypłatę odszkodowania. Jak otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy? Należy udowodnić, że wina za zdarzenie leży nie po stronie pracownika, ale pracodawcy. Potrzebny będzie do tego dowód ukazujący łamanie przepisów przez zakład pracy. Chodzi w głównej mierze o przepisy Kodeksu Pracy, ale także o niewywiązywanie się z zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Kluczowym dokumentem w sprawie jest protokół powypadkowy, który powinien zostać spisany po zdarzeniu.

Co istotne, nie zawsze wina leży po stronie pracodawcy. Jeżeli osoba, która uległa wypadkowi była np. pod wpływem alkoholu (albo innych substancji odurzających) lub doprowadziła do rażącego zaniedbania, to nie otrzyma świadczeń. Jeśli przy okazji zdarzenia zniszczone zostało mienie pracodawcy, to może on się ubiegać o odszkodowanie od pracownika.

W razie wypadku przy pracy, na skutek którego pracownik został poszkodowany, nie będąc zarazem winnym zdarzenia, może on ubiegać się o otrzymanie świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy zależy od rozmiaru szkody i jest wypłacane na podstawie dokumentu sporządzonego przez lekarza orzecznika. Zasada jest taka, że w pierwszej kolejności świadczenie wypłaca ZUS. Jeśli ZUS nie pokrył całości szkód, dopiero wtedy poszkodowany pracownik może ubiegać się o rekompensatę od pracodawcy.

Odszkodowania za mobbing

Pracownik może się ubiegać o wypłacenie świadczeń, jeżeli stał się w pracy ofiarą mobbingu. Przydatne jest tu więc zdefiniowanie tego pojęcia. Mobbingiem nazywa się długotrwałe dręczenie lub nękanie drugiego człowieka, co prowadzi do spadku efektywności, a także odizolowania go od współpracowników. Pracodawca jest winny, kiedy on sam poniża, ale też kiedy toleruje podobne zachowania w swojej firmie. Jeśli osoba zatrudniona czuje się mobbowana i ma podstawy twierdzić, że doszło do mobbingu, powinna zawiadomić pracodawcę, odpowiednie służby lub zgłosić się do prawnika.

Poza powyżej wymienionymi przykładami, Kancelaria prowadzi także sprawy o dochodzenie odszkodowania z tytułu:

  • Wadliwego (nieuzasadnionego lub niezgodnego z przepisami) rozwiązania stosunku pracy
  • Skrócenia okresu wypowiedzenia
  • Niewydania świadectwa pracy
  • Ciężkiego naruszenia przez pracodawcę obowiązków wobec pracownika
  • Ustanowionego i nieprzestrzeganego zakazu konkurencji