Spory sądowe

  • reprezentacja przedsiębiorców we wszelkich sprawach przed sądami powszechnymi (rejonowym, okręgowym, apelacyjnym), sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym na każdym etapie postępowania
  • sporządzanie wszelkich pism procesowych – pozwów, wniosków, środków zaskarżenia (sprzeciwów, zarzutów, zażaleń, skarg, apelacji)
  • analiza dokumentów znajdujących się w aktach sprawy i przedstawieniem jak najbardziej korzystnego sposobu dalszego postępowania
  • windykacja należności