Mediacje – Poznań

Jeśli pomiędzy stronami są sprzeczne interesy, zamiast do sądu można udać się na mediację. W ramach mediacji każda ze stron przedstawia drugiej stronie swoje stanowisko, oczekiwania. Jako mediator pomagam stronom zrozumieć siebie nawzajem, umożliwiam im swobodną konwersację, a także wspieram w formułowaniu wniosków. W przypadku dojścia między stronami do porozumienia zostaje sporządzona ugoda albo porozumienie. Taki dokument po przesłaniu i zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej. W ciągu swojej praktyki nabyłem duże doświadczenie w zakresie mediacji, udzielając pomocy wielu firmom oraz osobom fizycznym z Poznania i okolicznych miast, takich jak Konin i Leszno.
Na mediację można się zgłosić w każdej sprawie. Przykłady sporów, z którymi można zwrócić się do mediatora opisałem w innych zakładkach, mogą to być:

  • sytuacje rodzinne (rozwód, kontakty z dzieckiem, podział majątku, alimenty)
  • sytuacje pracownicze (wynagrodzenie, rozwiązanie umowy o pracę)
  • umowy (brak zapłaty, problem z realizacją postanowień umowy)
  • spory sądowe (na każdym etapie postępowania można skierować sprawę do mediacji)

Czym jest mediacja?

Mediacja należy do polubownych sposobów rozwiązywania konfliktów. W celu zapewnienia należytego przebiegu mediacji wszystkie osoby w niej uczestniczące, czyli każda ze stron plus mediator, muszą kierować się pewnymi zasadami.

Zasada dobrowolności

Przede wszystkim strony konfliktu powinny zdecydować się na udział w postępowaniu dobrowolnie – niezależnie od tego, czy mediacja została zorganizowana na wniosek jednej ze stron, czy też wyznaczona przez sąd. Zmuszanie do mediacji byłoby zaprzeczeniem fundamentalnej idei, jaką jest przystąpienie do mediacji z nieprzymuszonej woli.

Zasada poufności

Nierzadko strony rezygnują z udziału w procesie mediacyjnym, obawiając się tego, że informacje w nim przekazywane zostaną wykorzystane podczas rozprawy w sądzie. W tym przypadku jednak gwarancję poufności stanowi Kodeks postępowania cywilnego, zgodnie z którym kwestie przekazywane podczas mediacji nie mogą zostać wykorzystane jako dowód w sprawie. Zasada poufności mediacji obowiązuje nie tylko mediatora, ale i same strony.

Zasada neutralności

Ta zasada dotyczy osoby samego mediatora – musi on pozostać neutralny, nie może się osobiście angażować. Mediator nie powinien zanadto ingerować w kształtujące się między uczestnikami mediacji porozumienie. Idealnym mediatorem jest osoba będąca łącznikiem, dzięki któremu dochodzi do dialogu pomiędzy stronami konfliktu.

Zasada bezstronności

Obie strony muszą ufać mediatorowi, dlatego jego bezstronność stanowi kluczowy element postępowania mediacyjnego – nie może on sprzyjać którejkolwiek ze stron. Ewentualne przedstawianie przez mediatora alternatyw rozwiązania sporu powinno odbywać się niezwykle ostrożnie i z zachowaniem zasady równości i neutralności.

Zasada równości

Zasada stanowi uzupełnienie dwóch poprzednich zasad. Obie strony muszą być traktowane na równi, nad czym czuwać powinien mediator. Ma on obowiązek zareagować, kiedy jedna ze stron będzie starała się narzucić drugiej swój, zwykle niekorzystny, punkt widzenia.

Zasada szybkości postępowania

Mediacja pozasądowa powinna zakończyć się tak szybko, jak to możliwe, a zarazem potrzebne do wypracowania porozumienia. Termin rozpoczęcia i zakończenia zależy w dużej mierze od samych stron. Jeśli mediacja będzie sprawnie prowadzona, a między stronami będzie dialog oraz chęć porozumienia, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby mediację zakończyć nawet na pierwszym i jedynym zarazem spotkaniu. Mediacja w postępowaniu sądowym natomiast jest ograniczona czasowo przez przepisy prawa oraz Sąd i nie powinna trwać dłużej niż trzy miesiące.